Jelenlegi hely

Óvodai beiratkozás a 2017/2018-as nevelési évre

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata értesíti az érdekelt szülőket, hogy a 2017/2018-as nevelési évre, az óvodai beíratás 2017. április 25-én  8-17 óra és 2017. április 26-én  8-16 óra közötti időben történhet az óvodákban.

Az óvodai beíratáshoz szükség van a gyermek nevére kiállított személyi azonosítóra, ennek hiányában a születési anyakönyvi kivonatára, a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványra (lakcímkártya), és a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványára.

Az óvodai felvétel és jogviszony létesítésével összefüggő eljárás: Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 49.§ (3) bekezdése alapján a kötelező felvételt biztosító körzeti óvoda csak azt a gyermeket köteles felvenni, illetve átvenni, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik, illetve ahol a szülője dolgozik. Ha a gyermekek az év folyamán a harmadik életévük betöltésével a felvételre jogosulttá válnak, a szülő gyermeke felvételét, átvételét bármikor kérheti. A gyermekek felvétele folyamatos. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.
Az óvodák felvételi körzetéről szóló tájékoztatás megtalálható Kaposvár Megyei Jogú Város honlapján: kph.kaposvar.hu (Önkormányzati Óvodák beíratási körzetei), valamint minden óvodában és bölcsődében.

Az óvoda a gyermek hároméves korától, a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A vezető felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy a településen minden három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

2017. szeptember 1-től azok a gyermekek, akik 2017. augusztus 31-ig harmadik életévüket betöltik, (betöltötték) az óvodai nevelési év első napjától kezdődően (2017. szeptember 1.) napi négy órát kötelesek óvodai nevelésben részt venni.

A beiratkozás napján várják az intézmények mindazon szülők gyermekeit, akik 2017. december 31. napjáig betöltik harmadik életévüket.

Kérik azokat a szülőket, akiknek gyermeke 2018. március 31-ig tölti be a harmadik életévét és szeretnék óvodába járni, előzetes felvételi igényüket jelezzék az óvoda vezetőjénél.

A nevelési és oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (2) bekezdése értelmében a szülő, az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni, az önkormányzat által közzétett közleményben meghatározott időpontban. A gyermek csak egy óvodába iratható be.

A napi 4 órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül (2017. május 12-ig) írásban értesíteni a gyermek lakóhelye szerint illetékes jegyzőt. (dr. Csillag Gábor jegyző, Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 7400 Kaposvár Kossuth tér 1.)

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén jogkövetkezmény: a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértési eljárást jegyzői értesítés alapján a megyei kormányhivatal járási hivatala folytatja le. És bizonyítottság esetén ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedő pénzbírságot szabhat ki.

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvétele valamennyi önkormányzati óvodában biztosított.

A szülő kérelmére a fenntartó részéről a jegyző – az óvodavezető és a védőnő egyetértésével – a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek ötödik életévét betölti, felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

A gyermek hároméves korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az óvodába járási kötelezettségét családi napköziben is teljesítheti, amennyiben óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel.

Amennyiben a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, a gyermek bölcsődében maradhat annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a negyedik életévét betölti.

Jogorvoslati eljárás: Az óvoda döntése ellen a szülő – a közléstől számított 15 napon belüla gyermek érdekében fenntartói eljárást kérhet.

A kérelem benyújtása: dr. Csillag Gábor jegyző nevére, Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. címre történhet.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2017. május 17.

Az információk változhatnak, érdeklődj a megadott elérhetőségeken!
Pontatlanságot találtál? Itt jelezheted nekünk!

Imami: minden egy helyen, amire egy szülőnek szüksége lehet!

Ne maradj le a helyi családi programokról, hírekről, információkról!
Iratkozz fel hírlevelünkre!

Neked ajánljuk!

Szeretethiányban felnőni

Szeretethiányban felnőni

Amikor anyává válunk, minden megváltozik. Lelkünk egy része „testünkön kívülre” kerül, megtapasztaljuk, hogy a szeretetünk sosem fogy el, hanem egyre nagyobb és több lesz. Szülőként az élet legtermészetesebb dolga, hogy bármit megtennénk a gyermekünkért, ő számunkra a legfontosabb, születésétől kezdve úgy próbálunk élni, cselekedni, hogy neki majd jobb és könnyebb élete legyen, mint a miénk volt.
Csomagolj zölden karácsonykor!

Csomagolj zölden karácsonykor!

Még bőven van idő felkészülni az ajándékok csomagolására. Miért ne lehetne ezt megtenni környezettudatosan? Ehhez hoztam otthon vagy a természetben is fellelhető alapanyagokat.
20+1 karácsonyi idézet: ajándékkártyára is tökéletes!

20+1 karácsonyi idézet: ajándékkártyára is tökéletes!

Ha Te is szereted idézettel ellátni az ajánddékkártyákat, üdvözlőlapokat, és gondot okoz egy-egy érzés, gondolat megfogalmazása, használd ezeket!
Szabad-e büntetni a gyereket?

Szabad-e büntetni a gyereket?

Arra a kérdésre, hogy „Szabad-e büntetni a gyereket?”, a családok többségében a szülők egyenes választ adnak, de ezek három csoportba sorolhatók. Nem is maradunk meg a három jellemző válasznál, hanem inkább megnézzük, mit okoz a büntetés, és mennyire éri el a célját. - Novák Ferenc pedagógiai viselkedéskutató​ írása.
Ugrás az oldal tetejére